Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

absolutelywoman.hu

1. Adatkezelők

Személyes adataidat az alább felsorolt adatkezelők közös adatkezelőként együttesen – egyetemlegesfelelősséggel – kezelik a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint:

Adatkezelő 1: Pirner Alma E.V. cím: 1161 Budapest, Mária utca 50.

Adatkezelő 2: Diviki Attila Tamás E.V. cím: 1161, Bp. Mária utca 50

Adatkezelő 3: „MidNightHot”Művészeti Szolgáltatóés Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságrövidített elnevezés: „MidNightHot” Kft. székhely: 1161 Budapest, Mária utca 50. képviseli: Pirner Alma

Adatkezelő 4: Absolutely Woman Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságrövidített elnevezés: Absolutely Woman Bt. székhely: 1161 Budapest, Mária utca 50. képviseli: Pirner Alma

Adatkezelő 5: AWESOME WOMAN Oktató, Kereskedelmi és Szolgálató Betéti Társaságrövidített elnevezés: AWESOME WOMAN Bt székhely: 1161 Budapest, Mária utca 50. képviseli: Diviki Attila

(Adatkezelő 1, Adatkezelő 2, Adatkezelő 3, Adatkezelő 4, és Adatkezelő 5 a továbbiakban közösen: az„Adatkezelő”)

Adatvédelmi ügyekben kérjük, az alábbi közös elérhetőségünkön keress bennünket: Pirner Alma E-mail: hello@absolutelywoman.hu postacím: 1161. Bp. Mária utca 50.

2. Az egyes adatkezelések

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a következő honlapokra vonatkozó adatkezeléseket tartalmazza:

• absolutelywoman.hu;

2.1. Webshop, tréning, konzultáció, klub megrendelés

1 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi
számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”
2 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ meghatározza a rögzítendő adatok körét és a kötelező megőrzési időt.

3. Adatfeldolgozók és egyéb adatkezelők

3.1. Adatfeldolgozók

A számlák kiállításához a Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft.; székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b) rendszerét használjuk; A szerverszolgáltatást a Tárhely.EU Kft. (székhely:1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.) biztosítja; A megrendelő űrlapok által leadott megrendelésekhez és hírlevél küldéséhez a SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.) és az ActiveCampaign, LLC. (székhely: 1 North Dearborn Street, 5th floor, Chicago, IL 60602; Az adattovábbítás megfelelőségét az EU-USA adatvédelmi keretmegállapodás garantálja) rendszerét használjuk.; A weblapok karbantartását Harmat Ákos ev. (cím: Érd, Nógrádi utca 7 2 a. 2030), az Efleton Média Kft. (székhely: 5700 Gyula, Rulikowszki utca 14.) és az AUTHENTIC EXPERT Betéti Társaság (székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 7. em. 39.) végzi; A foglalások kezeléséhez a booked4us (booked4.us Kft.; székhely: 2600 Vác, Zichy utca 12.) rendszerét használjuk.

3.2. Egyéb adatkezelők

A kézbesítést a WEBSHIPPY Magyarország Kft. (székhely: 2151 Fót, 0221/12.;) végzi.

A Skype önálló adatkezelőként nyújtja szolgáltatását (Microsoft Corporation; székhely: One Microsoft Way Redmond, Washington 98052; privacy shield aktív)

A közösségi oldalakat üzemeltető cégek külön adatkezelők:

– facebook és Instagram (Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország;

– Youtube (Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, BarrowStreet, Dublin4,Írország;

Online bankkártyás vagy PayPal útján történő fizetés esetén automatikusan átirányítunkk az alábbi adatkezelők oldalára:

– Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.)

– PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. (székhely: 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg;)

4.3. Helyesbítést kérhetsz

Kérheted, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adataidat.

4.4. Kérheted személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Kérheted, hogy töröljük a személyes adataidat, ha:

a) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
b) A hozzájárulásod alapján végzett adatkezelések esetén;
c) Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatok kezelése jogellenes;
d) Eredményes tiltakozás esetén;
e) A személyes adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A személyes adatok nem törölhetők, amennyiben azokra szükség van:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.5. Kérheted az adatkezelés korlátozását

Kérheted az adatkezelés korlátozását, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ha vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
b) Az adatkezelés jogellenes, de ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
c) Már nincs szükség a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de szükséged van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) Tiltakozol az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.
Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

4.6. Kérheted személyes adataid átadását (adathordozhatósághoz való jog)

A kezelt személyes adataidat géppel olvasható formátumban megkaphatod, továbbá ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthatod – vagy kérésedre – továbbítjuk, amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásodon, vagy szerződéses kötelezettségen alapul és automatizált módon történik.

4.7. Tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen

Tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke. Ebben az esetben a személyes adatokat törljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5. Jogorvoslati lehetőségek

5.1. Panaszt tehetsz a NAIH-nál

Amennyiben úgy ítéled meg, hogy a személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy panaszt tehetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5.2. Bírósághoz fordulhatsz

Amennyiben úgy ítéled meg, hogy a személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Adatvédelmi rendeletben foglalt jogaidat, úgy bírósághoz fordulhatsz.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra a GDPR-ban foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

5.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

6. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk. A személyes adatokat mindig bizalmasan, és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük.

Utolsó frissítés: 2021. szeptember 15.

2022 © Copyright – Absolutely Woman®
A weboldalon szereplő minden szöveges és képi információt szerzői jog véd. Minden jog fenntartva.

2022 © Copyright – Absolutely Woman®
A weboldalon szereplő minden szöveges és képi információt szerzői jog véd. Minden jog fenntartva.

2022 © Copyright – Absolutely Woman®
A weboldalon szereplő minden szöveges és képi információt szerzői jog véd. Minden jog fenntartva.